Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

 

Η Brokers Union δεσμεύεται να διαφυλάσσει το απόρρητο των επισκεπτών στον Ιστότοπό μας, των πελατών μας και των ασφαλισμένων μας, των δικαιούχων ασφαλιστικών προϊόντων, των εκπροσώπων πελατών, των συνεργατών μας, του προσωπικού μας, ως και άλλων τρίτων μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και των σχετικής ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συμβουλευτείτε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας για να ενημερωθείτε για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι πληροφορίες σας.

 

Α. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Δεν μπορείτε να παρέχετε προσωπικά στοιχεία στους κοινόχρηστους χώρους της ιστοσελίδας μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, απευθείας φόρμας επικοινωνίας ή άλλες δημοσίως διαθέσιμες φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στην Brokers Union θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σχετικά μέρη της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και του ιστότοπού μας, όπως για σκοπούς που σχετίζονται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και για άλλους σχετικούς σκοπούς. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι έχουμε πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που μας υποβάλλετε με τη θέλησή σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σε αυτό το πλαίσιο, η Brokers Union συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που έχει ("υποκείμενα δεδομένων"), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας: πλήρες όνομα (όνομα και επώνυμο), φωτογραφίες, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.,
 2. Προσωπικές πληροφορίες: ημερομηνία και τόπος γέννησης, πληροφορίες για ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, πληροφορίες εκπαίδευσης, βιογραφικά σημειώματα, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.
 3. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση: στοιχεία της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης, ποσό ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης, πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου, σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, τον ασφαλισμένο ή άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικές απαιτήσεις (π.χ. ευθύνη, ποσό ζημίας, ιατρικά αρχεία, κ.λπ.), απαραίτητες λεπτομέρειες για τον διακανονισμό ασφαλιστικών απαιτήσεων κ.λπ.,
 4. Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό ασφάλισης: στοιχεία για προηγούμενα ασφαλιστήρια που κατείχε ο Χρήστης, προηγούμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις κ.λπ.,
 5. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες: αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ποσό οφειλόμενων και καταβληθέντων ασφαλίστρων, πληροφορίες για το εισόδημα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας, ιστορικά στοιχεία για την πληρωμή ασφαλίστρων κ.λπ.,
 6. Ιατρικά και άλλα δεδομένα υγείας: τρέχουσες ή προηγούμενες σωματικές, ψυχολογικές ή άλλες ιατρικές παθήσεις, πληροφορίες για τραυματισμούς ή ανικανότητα, ιατρικές διαγνώσεις, λεπτομέρειες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, ιατρικό ιστορικό κ.λπ.
 7. Άλλες προσωπικές πληροφορίες: οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της επικοινωνίας και/ή της σχέσης μας, συμπεριλαμβάνοντας ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα, ποινικό μητρώο κλπ.).

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, μέσω της επικοινωνίας μαζί μας με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. Εάν δεν επιθυμείτε η Brokers Union να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε τέτοια προσωπικά δεδομένα και/ή τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία τους (στο βαθμό που η Brokers Union επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ωστόσο ότι σε αυτήν την περίπτωση, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή παροχής υπηρεσιών σε υπάρχον συμβόλαιο ή στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προς εσάς.

Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και από άλλες πηγές, όπως βάσεις δεδομένων που διατηρούνται από δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τη βάση δεδομένων Υ.Σ.Α.Ε.).

Σημειώνουμε επίσης ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλο φυσικό πρόσωπο, ενδέχεται να παρέχονται από εσάς μόνο κατόπιν ρητής άδειας του εν λόγω προσώπου. Επομένως, προτού μας παρέχετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλο πρόσωπο, θα πρέπει (εκτός εάν συμφωνούμε διαφορετικά) να το ενημερώσετε για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου είναι δυνατόν) για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε εμάς.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, η Brokers Union θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα μόνο υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που επιτρέπεται νομικά να μας κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα.

 

Β. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Brokers Union συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, η Brokers Union μπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, να ανακτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για να εξετάσει την/το αίτησή/αίτημά σας και/ή προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όπως απαιτείται, κ.λπ.

Η Brokers Union λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τυχόν νομικές υποχρεώσεις.

Η Brokers Union λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία τους. Μόνο οι εργαζόμενοι που χρειάζονται τις πληροφορίες σας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών έχουν πρόσβαση σε αυτές, ενώ οι υπολογιστές και/ή οι διακομιστές μας, στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες, τηρούνται σε πολύ ασφαλές περιβάλλον.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Brokers Union θα τα επεξεργάζεται για τους αντίστοιχους σκοπούς, όπως:

 • Εξέταση ενός αιτήματος/ερωτήματος που υποβάλλετε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των απαιτήσεων και αναγκών σας σε σχέση με υπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα.
 • Παροχή υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο πλαίσιο του αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, και συνδρομής σε σχέση με ασφαλιστικές απαιτήσεις.
 • Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις για τις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, κ.λπ.
 • Για την θεμελίωση, την άσκηση και την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας, με στόχο την προστασία των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
 • Για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της Brokers Union, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών, η ανάλυση δεδομένων σχετικά με το πελατολόγιό μας κ.λπ.
 • Προκειμένου να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, εάν αυτό είναι απαραίτητο,
 • Προκειμένου να σας παρέχουμε νέα σχετικά με τις μελλοντικές μας εξελίξεις/δραστηριότητες, τις εξελίξεις ως προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων κ.λπ., εκτός εάν δηλώσετε διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λίστα των επαφών μας σε οποιοδήποτε στάδιο απλώς επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Brokers Union επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της και άλλων μέσων επικοινωνίας, με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Την προετοιμασία και/ή εκτέλεση του ασφαλιστήριου συμβολαίου,
 • Τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της,
 • Τα έννομα συμφέροντα της Brokers Union, συμπεριλαμβανομένου του εννόμου συμφέροντός της να αξιολογεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για ένα ερώτημα σχετιζόμενο με την ασφάλιση, για να σας γνωστοποιεί οποιαδήποτε νέα/εξελίξεις περί διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ή άλλα νέα/εξελίξεις, για να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών της κ.λπ.,
 • Τη συγκατάθεσή σας, στο βαθμό που βασίζεται σε αυτήν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Brokers Union είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν δεν μας παρέχετε καθόλου ή εάν μας παρέχετε ανεπαρκή και ακατάλληλα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

 

Γ. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η Brokers Union ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρήση ή αποθήκευση σε άλλα τρίτα μέρη, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας δεδομένων, όπως ενδεικτικά:

 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων,
 • Πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και/ή να προχωρήσουν στις απαραίτητες πληρωμές,
 • Δικηγόροι ή/ και δικηγορικά γραφεία, με τα οποία ενδέχεται να συνεργαζόμαστε,
 • Τρίτοι εμπειρογνώμονες, όπως ειδικοί σε θέματα φορολογίας, οικονομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, αξιολογητές κ.λπ., με τους οποίους ενδέχεται να συνεργαστούμε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων,
 • Αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, σε περίπτωση που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή μετά από εντολή/αίτημα που ελήφθη από αρμόδια αρχή.
 • Άλλα τρίτα μέρη, στα οποία ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να προκύψουν τέτοιες διαβιβάσεις δεδομένων. Η Brokers Union θα λάβει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Δ. Ασφάλεια

Η Brokers Union λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής· επομένως, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε μεταφορά στοιχείων από εσάς στην Brokers Union πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Σε περίπτωση που η Brokers Union αντιληφθεί ότι η ασφάλεια του ιστότοπου έχει παραβιαστεί ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξωτερικών κυβερνοεπιθέσεων, λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου και με εσάς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ε. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει αυτής της Πολιτικής και να λάβετε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων,
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις,
 4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις, ανά πάσα στιγμή,
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο που θα καθορίσετε,
 7. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (στο βαθμό που η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία). Παρακαλούμε σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης, συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις ή εάν θεωρούμε ότι αυτή η διατήρηση είναι νόμιμη.
 8. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Brokers Union στα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

 

ΣΤ. Τροποποιήσεις αυτής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Η Brokers Union διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί την παραπάνω Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση θα τροποποιήσουμε επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης», διαθέσιμη στο τέλος αυτής της Πολιτικής.

Εάν προχωρήσουμε σε ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτής της Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως μέσω του ιστότοπού μας ή με άλλα κατάλληλα μέσα, εάν είναι απαραίτητο.

 

Ζ. Εφαρμοστέο δίκαιο / Δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπόκειται στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την παρούσα Πολιτική υπόκεινται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

 

Η. Επικοινωνία με την Brokers Union

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που η Brokers Union συλλέγει και επεξεργάζεται σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, η Brokers Union ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ζητήματα προστασίας δεδομένων, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. Τυχόν πληροφορίες που θα παρέχετε σε οποιαδήποτε επικοινωνία, θα καλύπτονται επίσης από αυτήν την Πολιτική.

 

BROKERS UNION Α.Ε. Πρακτόρων & Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 90
Τ.Κ .: 16674
Αθηνα, Ελλάδα

Τηλ: (+30) 213 - 0023700
Φαξ
: (+30) 213 – 0023709

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020