Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ www.buinsurance.gr

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BROKERS UNION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «B.U.» (ΑΦΜ 800319742, Δ.Ο.Υ. Πειραιά και Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 115832209000), που εδρεύει στη Βουλιαγμένη (Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 90) και εφεξής θα αναφέρεται ως «BROKERS UNION», έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου 6133 ως Ασφαλιστικός Πράκτορας και αριθμό Ειδικού Μητρώου 990 ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Ο παρών δικτυακός τόπος www.buinsurance.gr (εφεξής και ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί  από την BROKERS UNION, σύμφωνα με τους κατωτέρω Όρους Χρήσης. 

 1. Ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε με σκοπό την διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης από την BROKERS UNION, ήτοι την παρουσίαση και πρόταση πακέτων ασφαλιστικής κάλυψης, που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες με την BROKERS UNION ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα και με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες των υποψηφίων πελατών, με σκοπό τη σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης με αυτές ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, μέσω του Ιστοτόπου παρέχονται προσυμβατικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων, με σύγκριση τιμών, καλύψεων και διαρκείας και άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων μεταξύ των συνεργαζόμενων με την BROKERS UNION ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ο Χρήστης, με βάση τα οποία θα επιλέγονται τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα, και από τα οποία ενδέχεται να εξαρτώνται και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων. Ο Χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το πακέτο που εξυπηρετεί καλύτερα στις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες, ανεξαρτήτως της σειράς με την οποία προτείνονται τα διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα.

 1. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η παρουσίαση των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων, ο Χρήστης καλείται να καταχωρίσει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και προσωπικά στοιχεία τυχόν τρίτων προσώπων στα οποία θα αφορά η επιθυμητή ασφάλιση (λ.χ. λοιπών οδηγών, δικαιούχων). Ο Χρήστης θα πρέπει ομοίως να καταχωρίσει τα στοιχεία αναφορικά με τον κίνδυνο που επιθυμεί να ασφαλίσει, ανάλογα με την εκάστοτε ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση και τιμολόγηση του κινδύνου αυτού. Η εισαγωγή των εν λόγω παραμέτρων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ιστότοπου αποτελεί πρόταση για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιλέξει κανένα από τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα και δεν προβεί στη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης μέσω του Ιστοτόπου, τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα από την BROKERS UNION, καθώς η BROKERS UNION ενδέχεται να επικοινωνήσει με τον Χρήστη προκειμένου να ελέγξει για ποιο λόγο δεν προέβη τελικά στην σύναψη ασφαλιστηρίου.

Μετά την συγκριτική παρουσίαση των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων και την επιλογή του προτιμητέου πακέτου από τον Χρήστη, ενδέχεται να κληθεί αυτός να καταχωρίσει εκ νέου ορισμένα από τα ανωτέρω, ή επιπλέον προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτεί η εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση.

Εν συνεχεία ο Χρήστης οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα του Ιστότοπου, προκειμένου να ενημερωθεί για τους τρόπους καταβολής του ασφαλίστρου. Κατόπιν καταβολής του ασφαλίστρου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο Χρήστης.

Η εισαγωγή από το Χρήστη ανακριβών, αναληθών ή ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο καταχώρισης στοιχειών αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

 1. Η BROKERS UNION υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων μπορεί μόνο να παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με εκείνη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και δεν μπορεί να τα τροποποιεί, μεταβάλλει ή να παρεμβαίνει σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας το προϊόν επιλέγει. Η τελευταία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης και την ανάληψη των υποχρεώσεων σε σχέση με το ασφαλιστικό προϊόν που επιλέχθηκε.
 2. Η BROKERS UNION καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμφανίζει ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα, να παρέχει ασφάλεια κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, ως και να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό ωστόσο, η BROKERS UNION σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά το περιεχόμενο και την ασφάλεια του Ιστότοπου. Ιδίως ως προς την διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, αυτή ενδέχεται να επηρεάζεται και από τον εξοπλισμό του Χρήστη, τα δίκτυα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλες αιτίες.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που ενδέχεται να παρέχονται στον Ιστότοπο, παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Χρήστη, η δε BROKERS UNION δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των άλλων αυτών διαδικτυακών τόπων, τους οποίους ουδέποτε ελέγχει. Ο Χρήστης θα πρέπει να αξιολογεί το εκάστοτε περιεχόμενο τόσο του Ιστοτόπου, όσο και λοιπών διαδικτυακών τόπων, και φέρει την ευθύνη για τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από την χρήση του Ιστοτόπου.

Ομοίως, η BROKERS UNION λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας κατά την διαβίβαση εντολών ή/και πληροφοριών του Χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, δεν ευθύνεται όμως για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες κατά τη διαβίβαση αυτή, ή/και για τυχόν παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη (εύρυθμη) λειτουργία του συστήματος, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας.

Στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστοτόπου, η BROKERS UNION δεν υπέχει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον Χρήστη,
 • την αδυναμία πρόσβασης του Χρήστη στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την συνολική ή μερική διακοπή της διαθεσιμότητας ή λειτουργικότητας του Ιστοτόπου,
 • την καθυστέρηση ή την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών,
 • την απώλεια περιεχομένου στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την ύπαρξη σφαλμάτων.
 1. Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο Χρήστης καλείται να μελετήσει προσεκτικά. Αν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης παρακαλείται να απέχει από περαιτέρω χρήση, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται σιωπηρά και ανεπιφύλακτα.

Ο επισκέπτης ή ο Χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να:

 • αποδέχεται και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη μπορεί να αποτελέσει παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και περί αθεμίτου ανταγωνισμού, ως και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη και καταχρηστική ενέργεια,
 • αποζημιώνει την BROKERS UNION ή τρίτα πρόσωπα για οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία τυχόν υπέστησαν λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης του Ιστοτόπου από αυτόν.

Στην περίπτωση που ο Χρήστης επισκέπτεται άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων που περιέχονται στον Ιστότοπο, οφείλει να ελέγχει και να αποδέχεται και τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τους άλλους αυτούς διαδικτυακούς τόπους. Η BROKERS UNION δεν υπέχει καμία ευθύνη αναφορικά με τους Όρους Χρήσης ή/και την πολιτική προστασίας απορρήτου των άλλων αυτών διαδικτυακών τόπων.

 1. Οι πληροφορίες και το υλικό που παρέχεται μέσω του Ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα από τον Χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωμα να καταφορτώνει το υλικό αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Η χρήση του Ιστοτόπου μπορεί να γίνει μόνο στην εκάστοτε μορφή του, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τον Χρήστη. Με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, ο Ιστότοπος καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του (ενδεικτικά εμπορική επωνυμία, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, διασχηματισμοί, κ.α.) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της BROKERS UNION και προστατεύεται από τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις. Απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της BROKERS UNION η εμπορία, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της προσωπικής χρήσης.

 1. Η BROKERS UNION ενδέχεται να αναθεωρεί και να τροποποιεί μονομερώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης, με ενημέρωση του παρόντος κειμένου. Αν ο Χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο μετά την οποιαδήποτε αναθεώρηση, τεκμαίρεται ότι δεσμεύεται από το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενό τους. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης ωστόσο δεν ισχύει, εάν δεν περιληφθεί στο παρόν κείμενο.

Η BROKERS UNION διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη λειτουργία (εν όλο ή εν μέρει) του Ιστοτόπου, και να μεταβάλλει τη φύση ή/και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, κ.α.

 1. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν θίγει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων, ενώ τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων της BROKERS UNION, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτηση της από το εν λόγω δικαίωμα.
 2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

Υποβολή – Διερεύνηση & Διαχείριση Αιτιάσεων

Η BROKERS UNION, με σεβασμό στον πελάτη προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που του παρέχει. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε στην BROKERS UNION εγγράφως τα παράπονά σας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οιεσδήποτε πιθανές αδυναμίες ή παραλείψεις. Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε άμεσα και αμερόληπτα κάθε αιτίασή σας, με σκοπό βεβαίως την πιο δίκαιη επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει. Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας, διαβάστε κατωτέρω όσα αφορούν την διαδικασία που αφορά τη διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων.

 1. Σαν «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Δεν νοούνται σαν αιτιάσεις:

α. Οι αναγγελίες απαιτήσεων

β. Οι αιτήσεις αποζημίωσης

γ. Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών/ διευκρινίσεων

δ. Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα (το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο – δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία – η ζημία δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία).

 1. Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εγείρει αιτίαση προς ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την οποία έχει ήδη υποβάλει (τέτοια πρόσωπα είναι ο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της αποζημίωσης αλλά και ο ζημιωθείς τρίτος).
 2. Για την ορθή επεξεργασία της αιτίασης, θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα παράπονά σας, το αίτημα προς επίλυση του προκύψαντος προβλήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και με ποιον τρόπο επιθυμείτε να λάβετε το αποδεικτικό παραλαβής της αιτίασης από την BROKERS UNION.
 3. Για την υποβολή της αιτίασης έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε ειδική φόρμα προς συμπλήρωση, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της BROKERS UNION όσο από τον Ιστότοπο σε μορφή pdf (η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί με fax: (+30) 213 00 23709 , με email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ταχυδρομικώς ή με κατ’ ευθείαν παράδοση στα γραφεία μας: Λ. Βουλιαγμένης 90 Γλυφάδα, Ελλάδα.
 4. Με την παραλαβή της αιτίασης από την Εταιρία μας, θα λαμβάνετε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της έντυπα ή ηλεκτρονικά. Στο αποδεικτικό θα αναφέρονται περαιτέρω πιθανές πληροφορίες ή άλλα απαραίτητα έγγραφα που ίσως πρέπει να προσκομίσετε, για την καλύτερη διερεύνηση της αιτίασης.
 5. Σε χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πενήντα (50) ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, θα σας απαντήσουμε εγγράφως και αιτιολογημένα σχετικά με το πρόβλημά σας. Στην περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εγγράφως, καθώς και για τις αιτίες της υπέρβασης της ανωτέρω προθεσμίας, και για τον νέο χρόνο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης του παραπόνου σας.
 6. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε τη δυνατότητα για εξώδικη επίλυση του προβλήματος, και μπορείτε να απευθυνθείτε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στις εξής αρχές: 1. Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, 2. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, 3. Συνήγορος του Καταναλωτή.

Σημειώνουμε σχετικά ότι, η υποβολή αιτίασης στην BROKERS UNION και η έναρξη της διαδικασίας διαχείρισης της αιτίασης από εμάς, δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν εννόμων αξιώσεών σας.

 1. Οποτεδήποτε μας το ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, η BROKERS UNION θα της παράσχει έγγραφη ενημέρωση για τις αιτιάσεις των πελατών της.
 2. Tο προσωπικό της BROKERS UNION έχει ενημερωθεί εγγράφως για την πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων των πελατών μας.

* * *